košík [ 0 ] [ 0,00 € ]

Všeobecné obchodné podmienkypre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického systému

1
#

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

1) Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorej jedným z profilových predmetov činnosti je kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod ako aj iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
2) Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na doméne www.vade.diamonds, www.vade.sk (ďalej len „internetový obchod“).
3) Označenie predávajúceho je:

obchodné meno: VaDe DIAMOND, s.r.o.
sídlo: Košická 49, Bratislava - Ružinov 821 08
IČO: 35 687 762
DIČ: 2020323217
IČ DPH: SK 2020323217

mail: info@vade.diamonds
telefón: +421 901 70 88 77

zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10757/B

4) Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).
5) VOP platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom predávajúcim.
6) VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej, obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania (t.j. osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby len pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti). Spotrebiteľskou zmluvou sa rozumie každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ (VaDe DIAMOND, s.r.o.) so spotrebiteľom.
7) VOP sú súčasťou každej uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej len „Obchodný zákonník“), všetky zákony v znení ich neskorších predpisov.
8) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ (resp. podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom), je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania, resp. obchodovania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi VOP v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.
9) Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke v platnom prehľade internetového obchodu.
10) Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

2
#

Článok 2 - Užívateľský účet

1) Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to internetový obchod umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z internetového obchodu.
2) Pri registrácii v internetovom obchode a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3) Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
4) Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
5) Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1000 dní nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane VOP).
6) Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3
#

Článok 3 - Objednávanie tovaru

1) Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu prostredníctvom nákupného košíka. Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.
2) Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru (určeného čo do množstva a druhu) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.
3) Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu, kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Po odoslaní objednávky kupujúcim, mu obratom príde automaticky generované oznámenie o prijatí/doručení objednávky, ktoré však nie je právne záväzné do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim podľa nasledujúceho odseku.
4) Predávajúci je oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak nevzniknú žiadne pochybnosti o pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov, predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu uvedeného kupujúcim v jeho objednávke, odošle oznámenie o potvrdení objednávky. Odoslaním oznámenia o potvrdení objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.
5) V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené oznámenie o potvrdení objednávky, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho za vyplnenú nesprávne a predávajúci ju neakceptuje a teda nie je ňou viazaný.
6) Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane VOP).
7) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výšku kúpnej ceny, predpokladané náklady na prepravu/dodanie tovaru) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4
#

Článok 4 - Stornovanie objednávky

1) Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom v nasledovných prípadoch:
do 24 hodín od odoslania objednávky (aj bez udania dôvodu) v každom prípade
po uplynutí 24 hodín od odoslania objednávky (aj bez udania dôvodu) - najneskôr do momentu kým nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho (rozhodujúcim momentom je čas odoslania oznámenia o potvrdení objednávky predávajúcim)
v prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku a/alebo nebola dodržaná dodacia lehota podľa Článku 6 ods. 1 VOP (s uvedením dôvodu stornovania)
2) V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku podľa ods. 1 písm. c) tohto článku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky ním preukázateľne účelne vynaložené náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak kupujúci stornuje objednávku už po odoslaní objednaného tovaru predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.
3) Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať objednaný tovar kupujúcemu v určenej lehote dodania, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku aj v prípade, ak kupujúci neodpovedá na e-mail, alebo ho predávajúci nemôže telefonicky zastihnúť, po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou. Ustanovenie Článku 5 ods. 8 týchto VOP tým nie je dotknuté.

5
#

Článok 5 - Platobné podmienky

1) Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu sú uvedené v mene Euro je k ním pripočítaná príslušná sadzba DPH v zmysle platných predpisov, ale v cene nie sú zahrnuté náklady na prepravu/dodanie tovaru.
2) Cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy kupujúci uhradí predávajúcemu bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 5073054547/0900 /IBAN SK 6809000000005073054547/ vedený v Slovenskej sporiteľni (ďalej len „účet predávajúceho“) platobnou kartou na účet predávajúceho alebo prostredníctvom platobnej brány PayPal. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady na prepravu/dodanie tovaru. Kúpna cena je splatná ihneď po potvrdení objednávky od predávajúceho.
3) Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar spolu s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4) Príslušný daňový doklad o zaplatení (faktúra) je súčasťou dodávky tovaru. Diamanty a diamantové šperky sú zasielané spolu s certifikátmi a sprievodnou dokumentáciou ako cenný list.
5) Náklady na prepravu/dodanie tovaru v rámci SR sú zahrnuté v cene tovaru, ktorá je uvedená pri každom šperku jednotlivo a za podmienok uvedených v dodacích podmienkach (Článok 6 VOP), pričom predávajúci dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriéra.
6) Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú pri doručovaní tovaru kupujúcemu. Predávajúci tovar povinne poisťuje na hodnotu a podľa platných podmienok poskytovateľa kuriérskej služby.
7) Obchodné podmienky a náklady na prepravu/dodanie tovaru mimo SR, do členských štátov EÚ, zašle predávajúci kupujúcemu na základe jeho žiadosti prostredníctvom e-mailu.
8) Predávajúci je kedykoľvek aj bez udania dôvodu oprávnený odoprieť dodať objednaný tovar kupujúcemu, a to až do momentu úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.
9) V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov špecifikovaných v Článku 4 ods. 2 VOP a ani nárok predávajúceho na náhradu škody.

6
#

Článok 6 - Dodacie podmienky

1) Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste, ktoré určuje kúpna zmluva, a to v lehote uvedenej v internetovom obchode pre jednotlivý tovar a potvrdenej v oznámení o potvrdení objednávky, /spravidla 2 pracovné dni/, pričom tieto lehoty sa počítajú odo dňa uhradenia kúpnej ceny tovaru a pripísania ceny tovaru na účet predávajúceho. Pokiaľ dodacia lehota nebude uvedená v internetovom obchode alebo v potvrdení objednávky, tak predmetný tovar bude dodaný v termíne najbližšie možnom vždy najneskôr do 60 dní od odoslania oznámenia o potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. Túto max. dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
2) Predávajúci odošle tovar kupujúcemu v dostatočnom predstihu, aby bola lehota dodania tovaru dohodnutá podľa predchádzajúceho odseku dodržaná. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu nie je možné odoslať v lehote uvedenej v internetovom obchode, upovedomí o tom predávajúci kupujúceho najneskôr v oznámení o potvrdení objednávky, s čím kupujúci súhlasí. Lehotou uvedenou v oznámení o potvrdení objednávky je predávajúci viazaný.
3) Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom kuriéra kupujúcemu, alebo ho odovzdá prvému prepravcovi na prepravu tovaru kupujúcemu.
4) Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie a úplnosť. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
5) Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému/objednanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému/objednanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje ods. 4), je kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
6) Kupujúci je informovaný zo strany predávajúceho o odoslaní tovaru v deň jeho odoslania. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný aspoň na telefónnom čísle určenom pre doručenie, alebo v čase doručenia bude prítomný na adrese doručenia alebo zabezpečí na adrese doručenia osobu spôsobilú na prevzatie zásielky. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je kupujúci bezodkladne povinný informovať predávajúceho a dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia, alebo určiť náhradnú poverenú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

7
#

Článok 7 - Osobitné ustanovenia

1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
2) Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto Článku, tovar rozbaliť a odskúšať, a to spôsobom, ktorý je obvyklý pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu (poškodeniu) pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto VOP nebolo možné zabrániť, t.j. také ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania s tovarom, potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
3) Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uskutočneným v súlade s týmito VOP a prísl. zákonmi, sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať dodaný tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú spotrebiteľom za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, a to bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady, nie je predávajúci povinný spotrebiteľovi vrátiť skôr ako mu je doručený/vrátený tovar, alebo nie skôr ako mu spotrebiteľ hodnoverne preukáže, že predávajúcemu zaslal tovar späť.
4) Spotrebiteľ je povinný v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu formou poistenej zásielky (kuriérom) alebo ho odovzdať predávajúcemu (alebo osobe poverenej predávajúcim), a to bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar však musí byť vždy zachovaná. Zásielky na dobierku predávajúci neakceptuje.
5) Spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v Článku 1 ods. 3 VOP. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane celej dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení, a pod. a v originálnom/pôvodnom obale.
6) V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je spotrebiteľom vôbec použitý a nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale (v ktorom bol dodaný), a nie je (tovar a jeho obal) poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú celú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar síce bol spotrebiteľom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania (nad rámec vykonania nevyhnutného odskúšania v zmysle ods. 2 tohto Článku), nemá žiadne vady a po skompletizovaní tovaru, jeho obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.
7) V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol použitý a je poškodený a/alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške zápožičného podľa platného cenníka služieb predávajúceho za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom.

8
#

Článok 8 - Reklamačné podmienky

1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov Predávajúci poskytuje na diamantové šperky záručnú dobu 2 roky. Záruka sa vzťahuje na vady šperkov, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu 2 rokov a obmedzujú užívateľa v užívaní šperku. V prípade úpravy šperku – zväčšenie/zmenšenie prsteňov, túto službu poskytuje predávajúci bezplatne. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Vyhlásením v záručnom liste (ak je vydaný) vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom a týmito VOP, pričom podmienky a rozsah takej záruky určí v tomto záručnom liste. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
2) Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatňovať nároky z vád zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru kupujúcim.
3) Záručný list (v prípade jeho vydania) obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, IČO), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby vzťahujúcej sa na konkrétny tovar a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti (alebo ak nebol dodaný spolu s tovarom), nespôsobuje to neplatnosť záruky.
4) Záruka sa nevzťahuje na: a) stratu diamantov, drahokamov alebo polodrahokoamov zo šperkov, b) akékoľvek poškodenie tovaru vyvolané mechanickým, tepelným, chemickým alebo iným podobným vplyvom, c) akékoľvek poškodenie tovaru v dôsledku neodborného zásahu kupujúceho, tretej osoby alebo zanedbania starostlivosti o tovar, d) poškodenie tovaru v dôsledku prirodzeného opotrebenia vplyvom každodenného užívania, e) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v priloženej dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, f) poškodenie tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, g) poškodenie tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
5) Internetový obchod je zásielkovým obchodom, preto kupujúci môže reklamáciu realizovať iba prostredníctvom kuriéra formou poistenej zásielky na adresu sídla predávajúceho uvedenú v Článku 1 ods. 3 VOP. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže uplatniť reklamáciu tovaru prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Zásielky na dobierku predávajúci neakceptuje.
6) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
7) Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:
a) je predložený originálny záručný list (pokiaľ bol dodaný spolu s tovarom)
b) je predložený doklad o zaplatení
c) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste
d) kupujúci podrobne uvedie aké vady má tovar
8) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
9) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
10) Predávajúci v internetovom obchode zverejňuje pravdivé informácie ku konkrétnemu tovaru. Fotodokumentácia šperku vystihuje jeho dizajnové stvárnenie s minimálnymi odchýlkami v závislosti od výberu veľkosti diamantu, resp. veľkosti šperku. Fotodokumentácia k šperkom obsahuje presný popis zobrazeného šperku a je zhotovená vyfotením reálnych šperkov, resp. špeciálnym modelovacím softwérom využívaným v tvorbe prezentačných dokumentov k šperkom ilustrujúci vernú podobu fyzickej podoby šperku. Kupujúci berie na vedomie, že fotodokumentácia šperkov je ilustračná. Rozdiel medzi ilustračnou fotodokumentáciou a vyrobeným šperkom nie je dôvodom na reklamáciu.
11) Pravosť diamantov je garantovaná certifikátom, ktorý obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu. Číslo certifikátu je jedinečné a viaže sa ku konkrétnemu diamantu. Predávajúci predáva a obchoduje jedine s diamantmi, ktoré boli certifikované v renomovaných svetových gemologických laboratóriách, čo umožňuje kupujúcemu takto kúpený diamant predať bez problémov kdekoľvek vo svete.
12) V prípade poškodenia certifikátu môže kupujúci požiadať inštitúciu, ktorá certifikát vydala o vydanie nového rovnopisu certifikátu. Takéto konanie prebieha mimo účasti predávajúceho a výhradne na náklady kupujúceho. Za pravdivosť údajov kvality diamantu uvedené v certifikátoch gemologických laboratórii predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
13) Na zhodnotenie investície (nárast ceny diamantov v priebehu určitého obdobia) predávajúci neposkytuje žiadne záruky.
14) Predávajúci negarantuje výkup diamantov ani sprostredkovanie ich následného predaja.

9
#

Článok 9 - Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

1) Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

10
#

Článok 10 - Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

1) IS (informačný systém) internetového obchodu www.vade.diamonds, www.vade.sk je riadne oznámený na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.
2) Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a platnú e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, čísla telefónu a platnej e-mailovej adresy.
3) Kupujúci týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
4) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne kupujúcim predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
5) Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy na základe týchto VOP určených predávajúcim. Kupujúci po odoslaní objednávky, môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostávať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže takéto zasielanie kedykoľvek písomne odvolať.
6) Kupujúci vyjadrením súhlasu s VOP udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, servis, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je však nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
7) Spracovávané údaje nebudú bez písomného súhlasu kupujúceho zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto VOP nie je ustanovené inak.

11
#

Článok 11 - Záverečné ustanovenia

1) Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené vis maior - „vyššou mocou“, alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehôt pri plnení svojich záväzkov.
2) Ak vzťah súvisiaci s užívaním internetového obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany súhlasia s tým, že ich vzťah sa riadia slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich sprístupnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
4) VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu už odoslaním elektronickej objednávky podľa Článku 3 ods. 3 VOP.
5) VOP platné od 01.09.2015.